حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - درس 3 - انگلیسی پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

درس سوم :
مهارت هاي خواندن
(Adjective clause -Adjective phrase )

1– يكي از مهارت هاي خواندن درك روابط ميان بخش هاي مختلف متن از طريق شناسايي ضماير و مراجع آن هاست.
1 – كلمه هاي نشان دهنده تضاد مانند:
(although = اگرچه)
(though = گرچه)
(unlike = برعكس، بر خلاف)
(even= حتي)
(instead of = بجاي)
و ... و كلمات اطراف واژه ناآشنا شما را در پي بردن به معني آن كلمات ياري مي دهد.

 

  دستور زبان

مبحث گرامري اين درس عبارت وصفي كوتاه شده مي باشد كه در زير به توضيح در مورد آن مي پردازيم:
1. گروهي از كلمات مرتبط به هم كه فاعل و فعل ندارند يک phrase  (عبارت) ناميده مي شوند.

2.clause adjective يا عبارت وصفی كه داراي فاعل و فعل است مانند يك صفت عمل مي كند تا اطلاعاتي را در مورد شخصي يا چيزي بدهد.

3 – adjective clause را مي توان به دو طريق به adjective phrase تغییر داد. به اين منظور اگر فعل جمله در قضيه وصفي از مشتقات فعل to be باشد مي توان با حذف آن و حذف ضمير موصولي(that , which , who , …) جمله را بيان كرد. اما اگر در قضيه وصفي فعل جمله ، فعل ديگري به جز مشتقات to be باشد امكان حذف فعل وجود ندارد. در اين صورت ضمير موصولي ( مانند that , which , who…) حذف مي شود و فعل جمله به صورت ing دار نوشته مي شود.
اكنون با آوردن مثال در مورد نكات دستوري بالا توضيح بيشتري داده مي شود: 

 

  مثال :

Heat  which is trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer.
which is trapped in the atmosphere: adjective clause

Heat trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer.
trapped in the atmosphere: adjective phrase  

 

  در عبارت وصفي كوتاه شده ضمير موصولي which و فعل جمله كه از مشتقات فعل to be مي باشد يعني is حذف شده است.

All over the world, there are people who pollute the land, the sea, and the air.
who pollute the land, the sea, and the air: adjective clause

All over the world, there are people polluting the land, the sea, and the air.
polluting the land, the sea, and the air: adjective phrase

ملاحظه مي كنيد كه فعل اين جمله از مشتقات to be نيست بلكه فعل آن pollute مي باشد. براي كوتاه كردن اين قضيه وصفي به عبارت وصفي ضمير موصولي who حذف شده است و فعل به صورت ingدار يعني polluting نوشته شده است و يا به عبارت ديگر
who pollute = polluting  

 

  نقش جمله

1 – يكي از نقش هاي جمله defining ( تعريف كردن) مي باشد. در اين حالت نويسنده مي خواهد كه مفهوم چيزي را بيان كند تا خواننده بهتر متوجه آن مطلب شود. مانند:

Climate is the average of a region weather over a period of time.

آب و هوا يعني ميانگين هواي يك منطقه طي يك دوره زمانی.

2 – از ديگر نقش هاي جمله مي توان به (guessing = حدس زدن) اشاره كرد. وقتي كه شما اطلاعات كافي در مورد مطلبي نداريد مي توانيد در مورد آن حدس بزنيد. در اين گونه جملات اغلب از كلمات احتمال مانند:
(may= ممكن بودن)
(probably= احتمالاً)
(possibly= ممكن بودن ، احتمالاً)
(can = توانستن)
(maybe = شايد)
(perhaps = شايد) استفاده مي شود.

The earth may get warmer by itself.

زمين امكان دارد خودش خود به خود گرم تر شود.  

 

  تمرين :
پاسخ صحيح را از ميان گزينه ها انتخاب كنيد.

1. In some countries, people …….trash are punished.
1) produce
2) produced
3) produces
4) producing

2. The photographs …….of the earth were wonderful.
1) take
2) took
3) taken
4) taking

3. Factories ……..coal and oil are a danger to the environment.
1) to burn
2) burning
3) burn
4) burned

4. You don’t have to be …………about  the baby. I can take care of him.
1) concentrated
2) increased
3) confident
4) concerned

5. By ……. glass, paper and metal  we can save materials , energy , and money.
1) recycling
2) polluting
3)producing
4) concerning

6.Factories……. air pollution must be closed or controlled.
1) cause
2) causes
3) caused
4) causing

7.The air, water, and land in which living things live is called…….. .
1) environment
2) pollution
3) atmosphere
4) weather

8. Many greenhouse gases coming from things we do everyday …… energy in the atmosphere and make the earth warmer.
1) produce
2) trap
3) recycle
4) decrease

9………is the average of a region weather over period of time.
1) environment
2) atmosphere
3) climate
4) pollution

10. Many types of plants and animals are in danger of ………because human beings are polluting the environment.
1) organization
2) extinction
3) civilization
4) distraction  

 

  پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

1

4

6

4

2

3

7

1

3

2

8

2

4

4

9

3

5

1

10

2

 

تست درس 3 - انگلیسی پیش دانشگاهی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۱ شهریور۱۳۸۹ساعت 9:56 AM  توسط  مهدوی نژاد  |