حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - درس 6 - انگلیسی سوم دبیرستان - سوالات امتحان نهایی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

زبان انگليسي سال سوم متوسطه


 

  درس ششم


لغات درس

Action=فعاليت – كار
Activity=فعاليت
Airline= خط هوايي
Aspect= بُعد - جنبه
Available=   موجود - در دسترس
By means of = توسط – بوسيله
Block=بلوك – ساختمان
Capacity =- توانايي  ظرفيت
Central= مركزي
Chemist= شيميدان
Come in = داخل شدن
Constantly = پيوسته – همواره
Deny= انكار كردن
Design= طرح
Disabled= معلول - ناتوان
Drug=دارو
Endeavour =- تلاش  كار
Entertainment = سرگرمي– تفريح
Exactly= دقيقاً
Furthermore=بعلاوه
Giant =‌خيلي بزرگ  

Go straight on = مستقيم برو
Handle=  كنترل كردن - دستگيره
In addition to =‌علاوه بر – بعلاوه
Influence= تأثير گذاشتن
Inform= اطلاع دادن
On your left = شما سمت چپ

Orbit = ‌چرخيدن
Otherwise = در غير اينصورت
Perform =- اجرا كردن اجرا
Pocket sized = سايز جيبي
Process=پردازش – پردازش كردن
Programmable= قابل برنامه ريزي
Project = پروژه – طرح
Properly= به درستي
Research= تحقيق – تحقيق كردن  
Right hand side = سمت راست
Separate = جدا كردن
Series =سري ا –مجموعه
Spacecraft= سفينه فضايي
Success=‌موفقيت
Superhuman =انسان فوق العاده – فوق بشري
Switch = عوض كردن
Task=‌كار
Tower= برج
Turn= عوض كردن – چرخيدن
Turning= نوبت - چرخش
Wind power = قدرت باد


 

مانيتور

 

Monitor

کيس

Case

لپ تاپ

 

Laptop computer

چاپگر

 

Printer

       

اسکنر

 

Scanner

بلندگو

 

Speakers

صفحه کليد

 

Keyboard

ماوس

 

Mouse

   

 

 

فلاپي ديسک، ديسکت

 

Floppy disk

ديسک فشرده، سی دی

 

Compact disk

دسته بازی

 

Joystick

گوشي

 

Headphones

       

ميکروفن

 

Microphone

ريز تراشه

 

Microchip

پد ماوس

 

Mouse pad

 

 

 

http://www.zabanamoozan.comصيغه مجهول

1– گرامر اين درس درباره صيغه مجهول مي باشد. شما در زبان فارسي با صيغه هاي معلوم و مجهول آشنا شده ايد. صيغه مجهول، اشاره به كاري مي كند كه انجام مي شود ولي انجام دهنده يا فاعل آن مشخص نيست ( و يا براي بيان كننده مهم نيست) مانند :
علي اتومبيل را شست (صيغه معلوم)

Ali washed the car.

اتومبيل شسته شد. (صيغه مجهول)

The car was washed.

اگر ما بخواهيم مي توانيم انجام دهنده كار را نيز با كمك حرف by مشخص كنيم. اتومبيل شسته شد توسط علي (صيغه مجهول)

The car was washed by Ali.   

2 – فعل مجهول (passive)، از فعل be به اضافه قسمت سوم فعل (p.p)، تشكيل مي شود. به چند مثال توجه كنيد:

من مري را به مهماني دعوت كردم . معلوم

I invited Mary to the party.

مري به مهماني دعوت شد . مجهول

Mary was invited to the party.

آنها يك اتومبيل براي علي خريدند. معلوم

They bought a car for Ali.

يك اتومبيل براي علي خريده شد.مجهول

A car was bought for Ali.

من بايد يك نامه به علي بنويسيم .معلوم

I must write a letter to Ali

يك نامه بايد به علي نوشته شود. مجهول

A letter must be written to Ali.

ما ميتوانيم يك اتاق اينجا بسازيم . معلوم

We can build a room here.

يك اتاق در اينجا مي تواند ساخته شود.مجهول

A room can be built here.

رضا اتومبيل را تعمير كرد. معلوم

Reza repaired the car.

اتومبيل تعمير شد (توسط رضا) .مجهول

The car was repaired (by Reza).


در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم براي بيان اينکه فاعل چه کاري را انجام دهد استفاده مي‌کنيم. به اين مثالها توجه کنيد:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)

 • My father built this house in 1960. (پدرم اين خانه را در سال 1960 ساخت)

ولي جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را مي‌دهند که کسي يا چيزي را که کننده يا انجام دهنده عملي نيست (غير عامل) در جاي فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول براي بيان اينکه چه عملي بر روي فاعل اتفاق مي‌افتد، استفاده مي‌شود:

 

افعال مجهول

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)

 • This house was built in 1960. (اين خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشيد که در اغلب موارد اينکه چه کسي يا چه چيزي عمل را انجام مي‌دهد نا معلوم يا بي‌اهميت است. مثلاً در جمله زير اينکه چه کسي اتاق را تميز مي‌کند براي گوينده اهميتي ندارد:

 • This room is cleaned every day. (اين اتاق هر روز تميز مي‌شود)

ولي اگر بخواهيم بيان کنيم که چه کسي (يا چه چيزي) آن عمل را انجام داده است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده کنيم:

 

افعال معلوم و مجهول
 • This house was built by my father.
   
  (اين خانه توسط پدرم ساخته شد)

 • This picture was painted by a great painter.
  (اين نقاشي توسط يک نقاش بزرگ کشيده شده )

 

ساختار

بطور کلي براي ساخت صيغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم مي‌آوريم و اسم مفعول همان فعل را به آن مي‌افزاييم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.

 • مجهول: This room is cleaned every day.

 • معلوم: He bought this car last week.

 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زير مي‌توانيد فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنيد:

 

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه مي‌دارد

is kept
  
نگهداري مي‌شود

حال استمراري

is keeping
دارد نگه مي‌دارد

is being kept
در حال نگهداري شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداري شد

گذشته استمراري

was keeping
داشت نگه مي‌داشت

was being kept
در حال نگهداري شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداري شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداري شده بود

آينده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداري خواهد شد

شرطي

would keep
نگه مي‌داشت

would be kept
نگهداري مي‌شد

شرطي کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداري شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداري شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداري شدن

وجه مصدري اسم مصدر

keeping
نگهداري

being kept
نگهداري شدن

منبع جدول: کتاب آموزش و خودآموز گرامر انگليسي آکسفورد، ترجمه حسن اشرف‌الکتابي

  تمرين
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1- Very good cars…….in this factory.
1) make
2) made
3) are make
4) are made

2 –All the students …….the problem in a few minutes.
1) solved
2) are solved
3) had been solved
4)must solved

3 – That picture…….by Ali.
1) take
2) took
3) has been taken
4) had taken

4- This bicycle……for me by my parents.
1) was bought
2) has bought
3) had bought
4) must bought

5- The room……by Mary.
1) has cleaned
2) had cleaned
3)must be cleaned
4)can cleaned

6 – This lesson…..before.
1) is taught
2)has been taught
3) had taught
4) can be taught

7- These questions ………easily.
1) can answer
2) can be answered
3)must answered
4) could answer

8 – This engine………a lot of energy every day.
1) use
2) is used
3)uses
4) had used

9 – Computers and videos are …….things to have at school.
1) use
2) useless
3) useful
4) used

10 – Her success brought ……to her poor family.
1) happy
2)happiness
3) sad
4) sadness
  

  پاسخنامه

2

6

4

1

2

7

1

2

3

8

3

3

3

9

1

4

2

10

3

5

منبع: http://amouzesh.irib.ir

 

تمرین درس 6 انگلیسی سوم دبیرستان

 

سوالات پایان سال - انگلیسی سوم دبیرستان

 

آزمون زبان انگلیسی 3 خرداد  88  ( جدید)

ازاینجا دانلود کنید.

 

نوبت امتحان: نهايي خرداد ۱۳۸۷

درس: زبان انگليسي سال سوم

 براي دانلود سؤال و جوابيه آن روي اين عبارت كليك كنيد.

نوبت امتحان: نهايي دي ۱۳۸۶

درس: زبان انگليسي سال سوم

  براي دانلود سؤال و جوابيه آن روي اين عبارت كليك كنيد.

نوبت امتحان: نهايي شهريور ۱۳۸۶

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول  صفحه دوم     
نوبت امتحان: نهايي خرداد ۱۳۸۶

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول  صفحه دوم   
وبت امتحان: نهايي دي ۱۳۸۵

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول  صفحه دوم   
نوبت امتحان: نهايي شهريور ۱۳۸۵

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول  صفحه دوم   
نوبت امتحان: نهايي خرداد ۱۳۸۵

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول  صفحه دوم
وبت امتحان: نهايي شهريور ۱۳۸۴

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول صفحه دوم
نوبت امتحان: نهايي خرداد ۱۳۸۴

درس: زبان انگليسي سال سوم

سؤال: صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم
جوابيه: صفحه اول صفحه دوم
+ نوشته شده در  جمعه ۲۶ شهریور۱۳۸۹ساعت 11:23 AM  توسط  مهدوی نژاد  |