حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - درس 4 - انگلیسی سوم راهنمایی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

زبان انگليسي سوم راهنمايي

درس چهارم
زمان گذشته ساده

گرامر اين درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زير آورده شده است:
1. زمان گذشته به عملي اشاره مي كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگليسي با افزودن dیا ed به آخر فعل ساخته مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازي مي كنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

2) They watch TV every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلويزيون تماشا مي كنند

They watched TV last night. (زمان گذشته ساده)
آنها ديشب تلويزيون تماشا كردند

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اينصورت براي ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه مي شود مثلاً

Live --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

3 – بعضي از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض مي شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هايي كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قيدهاي زمان گذشته همراهند .

Yesterday             ‌ديروز
Last night             ديشب
Last week             هفته گذشته
Two days ago       ‌دو روز قبل يا دو روز پيش
the day before yesterday     پریروز   

last به معناي گذشته و ago به معناي قبل مي باشد

5 - براي منفي كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده مي شود و فعل با فرم ساده می آید.

I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفي شده)
من ديروز فوتبال بازي نكردم

به جاي did not مي توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – براي سؤالي كردن زمان گذشته از فعل كمكي did كه گذشته do است استفاده مي شود. فعل did را در ابتداي جمله استفاده مي كنيم و فعل با فرم ساده می آید.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من ديروز فوتبال بازي كردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالي شده)
آيا من ديروز فوتبال بازي كردم؟


نکاتي در مورد هجي (verb + ed)

1- هنگاميکه فعلي به e ختم مي‌شود، فقط d اضافه مي‌کنيم:

used

2- افعال يک هجايي (يک بخشي) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بي‌صدا مي‌باشند، حرف بي‌صداي آخر تکرار مي‌شود:

stopped

ولي اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بي‌صداي آخر تکرار نمي‌شود:

looked, cooked

اگر حرف بي‌صداي آخر y يا w باشد نيز تکرار نمي‌شود:

played, showed


کاربرد پايانه ed

 

پايانه ed براي ساختن زمان گذشته ساده و نيز قسمت سوم افعال با قاعده به کار مي‌رود:

 

کاربرد

تلفظ
صداي /Id-/ صداي /d-/ صداي /t-/

حالتهاي گذشته افعال

need » needed

want » wanted

fill » filled

play» played

work » worked

help » helped

 

نحوه تلفظ پايانه ed

1- پس از يک // يا //، پايانه ed صداي /Id-/ مي‌دهد:

landed, started, visited, demanded

2- پس از حروف صدادار و نيز حروف بي‌صداي //، //، //، //، //، //، //، //، //، //، // و //،  پايانه ed صداي /d-/ مي‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

3- پس از بقيه حروف بي‌صدا، يعني //، //، //، //، //، // و // پايانه ed صداي /t-/ مي‌دهد:

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.

  تمرين :
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد

1. When …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : When did you visit the doctor?

در هنگام سؤالي كردن از فعل كمكي did استفاده مي شود و فعل اصلي جمله (visited) به حالت اول خودش برمي گردد.

 

2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

 

 Mina helped her mother ……… .  (last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است بايد قيد زمان گذشته به كار ببريم.

 

Jackie loves the news. She listens to the news on the radio. She watches the news on TV. She reads the news in the newspaper. She reads the news in magazines. She loves the news because it is always new. It is always fresh. It is always interesting. There is news every day. There is news in every country. There is news in every state. There is news in every city. Everyone all over the world talks about the news every day. But Jackie has a question about the news. Why is the news usually bad? Why isn’t the news usually good? No one knows the answer.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۶ شهریور۱۳۸۹ساعت 10:12 AM  توسط  مهدوی نژاد  |