حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - درس 8 - انگلیسی سوم راهنمایی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

درس هشتم
قيود حالت

گرامر اين درس درباره قيد حالت مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد:

 

1 – قيد كلمه اي است كه چگونگي انجام شدن فعل را بيان مي كند. شما قبلاً با قيدهاي زمان و مكان مانند yesterday(ديروز) و school (مدرسه) آشنا شديد.
همچنين با قيدهاي تكرار مانند usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده ايد. در اين درس با قيدهاي حالت آشنا مي شويد.

2 – با اضافه كردن ly به آخر صفت مي توان قيد حالت را ساخت. به مثال زير توجه كنيد.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگي (قيد)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آساني (قيد)

3 – صفت قبل از اسم مي آيد و اسم را توصيف مي كند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قيد معمولاً در پايان جمله مي آيد و چگونگي انجام يافتن فعل را بيان مي كند.

He drives badly. ‌او به بدي رانندگي مي كند
badly : قيد

4 – بعضي از صفات براي تبديل شدن به قيد ly نمي گيرند بلكه شكل قيدي آنها با صفت فرق مي كند و بايستي حفظ شوند مانند :
(قيد)Good --> well(صفت)

5 – شكل قيد بعضي از صفات مانند خود صفت است و Ly نمي گيرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زير توجه كنيد:

He is a hard worker. او كارگر سخت كوشي است
He works hard . او سخت كار مي كند  

 

  تمرين
1 – در جاي خالي كلمات مناسب به كار ببريد.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحيح است. Hard صفتي است كه ly نمي گيرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحيح است . fast صفتي است كه ly نمي گيرد

3 – A careful driver drives …………..

پاسخ : carefully صحيح است. با اضافه كردن ly به carful قيد حالت ساخته مي شود  

 

  2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1- She is doing her homework …….( careless-carefully-careful)

پاسخ : carefully صحيح است. چون در اينجا به قيد حالت نياز داريم

2 – She is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحيح است چون در اينجا به صفت احتياج داريم. Fast هم مي تواند صفت باشد هم قيد

3 – Mina is a …………student . She speaks English well. (well – good – bad)

پاسخ : good صحيح است چون قبل از اسم احتياج به صفت داريم كه اسم را توصيف كند.

4 – I am a fast runner. I run ………( careful – fast – quick)

پاسخ : fast صحيح است. چون بعد از فعل احتياج به قيد حالت داريم كه چگونگي انجام فعل را بيان كند.

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحيح است . چون درا ينجا به قيد نياز داريم

 

نمونه سؤالات درس ۸ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)


  قيود حالت  ۱ – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد.

(fast – sky – soon – office – carefully)
1. Mr Irani drives very …….
2. She has a lot of time. She may arrive here …..
3. Does he do his work …..every day?
4. He will leave his ….at seven.
5. I see some clouds in the ….

جواب

1. fast
2. soon
3. carefully
4. office
5. sky    ۲ – کلمات داخل پرانتز را در جاي صحيح جمله به کار ببريد؟

1. Students should do their work.(careful)
2. Maryam doesn’t work today.(well)
3. Mrs Amini drives carelessly.(never)

جواب

1. Students should do their work carefully.
2. Maryam doesn’t work well today.
3. Mrs Amini never drives carelessly.    ۳– جملات زير را با How سؤالي کنيد؟

1. Reza reads the words easily.
2. Mina is reading the book carefully.

جواب

1. How does Reza read the words?
2. How is Mina reading the book?    ۴ – کلمه ي درست داخل پرانتز را انتخاب کنيد.

1. Mr Amiri is a ….. teacher( good – well)
2. My brother can not talk to you. He’s very …(busy – busily)
3. This man is a hard worker. He works ....(hardly – hard)
4. We answer these questions….(easy – easily)
5. They are working ….(careless- carelessly) now.
6. The boys teach English very (good – well).

جواب

1. good
2. busy
3. hard
4. easily
5. carelessly
6. well    ۵- جمله ي زير را منفي کنيد؟

Ali played ping-pong well.

جواب

Ali didn’t play ping-pong well.    ۶– جملات زير را کامل کنيد؟

1. A good teacher teaches …..
2. A slow speaker speaks……
3. A fast runner runs ……
4. A careful worker works …..

جواب

1. well
2. slowly
3. fast
4. carefully    ۷ – مکالمه زير را کامل کنيد؟

- What did you talk about?
- Very well, thank you.
- No, I saw him this morning.
- Hello, Hadi. How are you today?
- We talked about our tests.
- Did you see your friend yesterday.

جواب

A: Hello, Hadi. How are you today?
B: Very well, thank you.
A: Did you see your friend yesterday?
B: No, I saw him this morning.
A: What did you talk about?
B: we talked about our tests.    ۸ – با کلمات زير يک جمله ي صحيح بنويسيد؟

1. Ali drives ……. He’s a bad driver.
a. carefully
b. beautiful
c. carelessly
d. slow

2. This is an …. game. I can play well.
a. easy
b. easily
c. well
c. bad

3. She writes Persian…..
a. good
b. easy
c. well
d. busy

4. Reza swims very…..
a.easy
b. quick
c. rapid
d. fast

5. Does he do his work ….. every day?
a. careful
b. bad
c. carefully
c. careless

6. A good driver drives………..
a. slow
b. rapid
c. well
d. good    ۷- کدام کمله از نظر تلفظ با بقيه ناهماهنگ است.

a. heavy
b. break

c.head
d. bread


8. a. heavy
b. near
c. head
d. bread    ۹- ديکته صحيح کلمه مشخص شده کدام است؟

I’m very b-sy.

a. besy
b. basy
c. bisy
d. busy    پاسخنامه

1

C

6

C

2

A

7

‌B

3

C

8

B

4

D

9

D

5

c

 

 

 

  

 داستان - انگلیسی سوم راهنمایی

 

 Riddle چیستان


When does Ronald eat breakfast? He eats breakfast in the morning. What does he eat for breakfast? He eats ham and eggs. What does he drink for breakfast? He drinks coffee. Where does he eat breakfast? He eats breakfast at home. Who makes breakfast for Ronald? His wife makes breakfast for him. Why does Ronald eat breakfast? Because food gives him energy. What does he do after he eats breakfast? He brushes his teeth. What does he do after he brushes his teeth? He goes to work. Which bus does he take to work? He takes the city bus to work.

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۶ شهریور۱۳۸۹ساعت 10:5 AM  توسط  مهدوی نژاد  |