حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - دانلود کتب انگلیسی راهنمایی-دبیرستان-پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

دانلود کتاب انگلیسی سال اول راهنمایی

انگيسي
مقطع : راهنمايى
پايه : سال اول
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
کتاب انگلیسی سال اول راهنمایی 

صفحه عنوان (120 KB)
بخش اول (527 KB)
بخش دوم (242 KB)
بخش سوم (852 KB)
بخش چهارم (70 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

 

 

دانلود کتاب انگلیسی سال دوم راهنمایی

انگليسي
مقطع : راهنمايى
پايه : سال دوم
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
کتاب انگلیسی سال دوم راهنمایی 
صفحه عنوان (129 KB)
بخش اول (119 KB)
بخش دوم (643 KB)
بخش سوم (1473 KB)
بخش چهارم (305 KB)
بخش پنجم (176 KB)
بخش ششم (85 KB)
بخش هفتم (85 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

 

 

دانلود کتاب انگلیسی سال سوم راهنمایی

انگليسي
مقطع : راهنمايى
پايه : سال سوم
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
کتاب انگلیسی سال سوم راهنمایی 
صفحه عنوان (90 KB)
بخش اول (224 KB)
بخش دوم (256 KB)
بخش سوم (156 KB)
بخش چهارم (222 KB)
بخش پنجم (78 KB)
بخش ششم (105 KB)
بخش هفتم (107 KB)
بخش هشتم (107 KB)
بخش نهم (271 KB)
بخش دهم (252 KB)
بخش یازدهم (96 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

 

 

دانلود کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان ( متوسطه )

انگليسي 1
مقطع : متوسطه -دروس عمومی
پايه : سال اول
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
دانلود کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان ( متوسطه ) 

مقدمه (663 KB)
بخش اول (96 KB)
بخش دوم (186 KB)
بخش سوم (234 KB)
بخش چهارم (136 KB)
بخش پنجم (163 KB)
بخش ششم (118 KB)
بخش هفتم (140 KB)
بخش هشتم (134 KB)
بخش نهم (153 KB)
بخش دهم (178 KB)
بخش يازدهم (86 KB)
بخش دوازدهم (45 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

 

 

دانلود کتاب انگلیسی سال دوم دبیرستان ( متوسطه )

انگليسي 2
مقطع : متوسطه -دروس عمومی
پايه : دوم - سوم
رشته : عناوین کتب مشترک
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
دانلود کتاب انگلیسی سال دوم دبیرستان ( متوسطه ) 
صفحه عنوان (63 KB)
مقدمه (123 KB)
بخش اول (131 KB)
بخش دوم (203 KB)
بخش سوم (188 KB)
بخش چهارم (178 KB)
بخش پنجم (118 KB)
بخش ششم (104 KB)
بخش هفتم (183 KB)
بخش هشتم (43 KB)
    

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

 

 

دانلود کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان ( متوسطه )

انگليسي 3
مقطع : متوسطه -دروس عمومی
پايه : دوم - سوم
رشته : عناوین کتب مشترک
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
دانلود کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان ( متوسطه ) 
مقدمه (527 KB)
بخش اول (187 KB)
بخش دوم (97 KB)
بخش سوم (119 KB)
بخش چهارم (154 KB)
بخش پنجم (174 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

 

 

 

دانلود کتاب انگلیسی پیش دانشگاهی

انگليسي 1و2
مقطع : پيش دانشگاهى
پايه : علوم انسانی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
دانلود کتاب انگلیسی پیش دانشگاهی 
مقدمه (234 KB)
بخش اول (280 KB)
بخش دوم (342 KB)
بخش سوم (278 KB)
بخش چهارم (281 KB)
بخش پنجم (280 KB)
بخش ششم (270 KB)
بخش هفتم (341 KB)
بخش هشتم (410 KB)
بخش نهم (157 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ساعت 16:43 PM  توسط  مهدوی نژاد  |