مشخصات فردی
نام:علی اکبر مهدوی نژاد
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:دبیری زبان انگلیسی
حرفه
شغل:دبیر آموزش و پرورش
محل کار:یزد و مهریز