مشخصات فردی
نام:علی اکبر مهدوی نژاد
تحصیلات
رشته تحصیلی:زبان انگلیسی
حرفه
شغل:دبیر آموزش و پرورش
محل کار:دبیرستان مارکار -کیخسروی -اکبر زاده یزد